Zpět na hlavní stranu

Literární teorie k maturitním otázkám

Původ a vývoj českého jazyka
Čeština patří spolu s většinou jazyků světa mezi indoevropské jazyky, do jejich západoslovanské větve spolu se slovenštinou a polštinou. Proto můžeme vysledovat mnoho shodných znaků s většinou evropských jazyků, hlavně v základní slovní zásobě. Diferenciace původního indoevropského jazyka byl velmi pomalý proces. Samostatná skupina slovanských jazyků se vyčlenila až kolem roku 2000 př.n.l..
Souvislost vývoje jazyka a společnosti :
Prvním kulturním jazykem u nás byla latina, která se k nám dostává spolu se šířením křesťanství ze západní Evropy, posléze staroslověnština, přinesená k nám věrozvěsty. Po zrušení sázavského kláštera je to zase jen latina. První písemné doklady o češtině známe z poznámek v latinských rukopisech. Přitom byly specifické české hlásky nahrazovány zvukově podobnými latinskými znaky - tzv. primitivní pravopis. Ten byl nahrazen spřežkami, kdy speciální české znaky zastupovala skupina hlásek latinských. (š > sz , í > ie), jako je tomu dnes v polštině. Spřežky odstraňuje Jan Hus svým návrhem diakritických znamének.
Spisovnou češtinu obohatilo její odpoutání od církevních kruhů ve 14. století a později snahy humanistů. Její opětovný úpadek nastal po Bílé hoře a osvícenské reformy, které způsobily příliv obyvatel do měst, daly vznik národnímu obrození.
Český jazyk v době obrození:
Po bitvě na Bílé hoře nastává poněmčování a během 17. a 18. století se stále snižuje počet lidí, kteří mluví spisovnou češtinou. Česky mluvil jen venkovský lid a městská chudina. V literatuře se čeština vyskytovala především v bohaté lidové slovesnosti. Tento stav byl jedním z důvodů vzniku národního obrození. To však k obnovení národní kultury potřebovalo rozvinutý spisovný jazyk. Proto se první obrozenci snažili o jeho vytvoření.
Velkou zásluhu na tom měl Josef Dobrovský, který ustálil český pravopis a Josef Jungmann se svým česko - německým slovníkem. Potřeba vyplnit mezery češtiny v odborném názvosloví vedla k překotnému přejímání cizích termínů, zejména z němčiny. To narazilo na odpor tzv. obránců jazyka, někteří dokonce odmítali všechna přejatá slova a vymýšleli pro ně vykonstruované české ekvivalenty.
administrativní styl- užíván v úřední a oficiální komunikaci a jednání
- neosobní, autor i adresát často zastupují podnik či instituci
- zaměřen na fakta, výstižnost, případně na ovlivnění adresáta (obchodní dopis)
- neutrální jazykové prostředky, ustálená spojení (klišé)
- zápis, protokol, žádost, životopis, úřední korespondence, formuláře
anekdota- z řeckého anekdotos - neuveřejněný. Postupně se z ústně šířených skutečných příběhů mění na zobecněné stručné a vtipné vyprávění s výraznou pointou. Obvykle se zaměřuje na určitou známou osobnost, událost, nebo typickou vlastnost nějaké skupiny lidí (policisté), nebo je jejich děj umístěn do vhodného prostředí (lékařské anekdoty, herecké, ...).
bajka- krátké veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého jinotajného příběhu, kde zvířata i věci jednají jako lidé a ze kterého obvykle vyplývá určité poučení
balada- zvláštní druh lidové písně, oblíbený i běžnými autory. Je to lyrickoepická báseň s ponurým dějem, rychlým a dramatickým, se stručnými dialogy, obvykle zakončeným tragicky. Její námět může být pohádkový, z rodinných vztahů, nebo se sociální tematikou, jako je tomu u Bezruče. Název balady je odvozen od románského "ballare" - tančit (původně je to italská taneční píseň)
básnické prostředky- výrazy a způsob vyjadřování používaný v poezii jako umělecký prvek
- metafora- přenášení významu na základě nepodstatné, ale nápadné podobnosti (moře lidí)
- metonymie- přenášení významu na základě věcné souvislosti (čtu Haška; chopil se žezla)
- synekdocha- metonymie se záměnou části za celek (dům se seběhl; nepřišla ani noha)
- přirovnání- na základě podobnosti; parabola - podobenství, alegorický příběh o určité myšlence
- apostrofa- oslovení nepřítomné osoby nebo neživého předmětu, pak i personifikace; apel - výzva
- personifikace- zosobnění neživých předmětů
- alegorie- jinotaj - nepřímé, obrazné vyjádření děje, vlastnosti nebo abstraktních pojmů, např. v bajce
- opakování- anafora - na začátku veršů
- refrén- verše na konci strofy
- paronomázie- opakování kmenů slov ("může ti červen červení učarovat")
- bás. přívlastek- použití přívlastku na opačné straně jména než obvykle
- citoslovce, pomlka, kontrast, archaismy
bylina- rusky byl‘ - událost
- ruská lidová epická píseň
- hrdiny udatní bohatýři, sloužící panovníkovi a vlasti
- u nás v Ohlasu písní ruských Čelakovského
dekadence- francouzsky la décadence - úpadek, označení pro netradiční básníky (Baudelaire)
- cítí odpor k soudobé společnosti, nudnému a banálnímu světu
- uniká před ní do umělého světa snů, fantazie a mysticismu
diskuse- také dialogická forma jako interview, často mezi odborníky
- beseda - na aktuální téma
distichon- nejjednodušší strofa složená ze dvou veršů
- použité v elegiích a epigramech
- ve starém Řecku složené z hexametru a pentametru
elegie- ve starém Řecku jakákoli báseň psaná elegickým distichem
- v Římě a později báseň se smutkem, steskem
- Goethe - Římské elegie, Rilke - Duinské elegie, Orten - Elegie
epigram- z řeckého epigramma - nápis (na domě, pomníku, ...)
- stručná, satiricky vyhrocená báseň
- v Římě Martialis
- u nás Borovský - útočí na šlechtu, církev, aktuální politickou situaci a nízkou úroveň části tehdejší literatury
epika- řecky epikos - výpravný, dějový
- založena na vyprávění příběhu, děje
- literární žánry - román, novela, povídka, epos, epopej, balada, romance, ...
epopej- rozsáhlá epická báseň, jinak také epos
- někdy také označení pro rozsáhlá oslavná prozaická díla, líčící velké historické události (Vojna a mír Tolstého)
epos- rozsáhlá veršovaná epická skladba s bohatým dějem a výraznými hrdiny
esej- odborná úvaha (literatura, filosofie), ovšem také uměleckým jazykem
- nutná je dokonalá znalost tématu
- Šalda, Čapek, Březina
fejeton- z franc. le feuilleton (lístek vkládaný do novin)
- poutavě a vtipně napsaný krátký článek v novinách s různými náměty ( aktuální problémy, všední život, ...)
- Th. Gautier, H. Heine, J. Neruda
hexametr- časoměrný verš antické literatury skládající se ze šesti stop a převážně daktylského rytmu
interview- publicistický útvar - rozhovor novináře se významnou či zajímavou osobností
- jádrem jsou odpovědi, otázky vhodně kladené, navazující na odpověď, živější než monolog
jazyková kultura- úroveň jazykového vyjadřování, míra dodržování jazykových norem
jazykové normy- závazné zvyklosti v jazykovém dorozumívání (pravopisná, výslovnostní, tvaroslovná)
jazykověda- (lingvistika), nauka o jazyce a jeho užívání
- gramatika- o kombinacích jazykových jednotek
- morfematika- předpony, kořeny, koncovky
- morfologie- (tvarosloví), vnitřní stavba slovních tvarů
- skladba- stavba vět a souvětí
- fonetika- o artikulaci, tvoření hlásek
- fonologie- o zvukové stránce znaků
- lexikologie- o slovní zásobě, synonymech, ...
- stylistika- o způsobu využití jazykových prostředků ve slohových projevech
kabaret- zábavní podnik, kde vystupují herci, hudebníci, ... se samostatnými čísly, většinou humornými
klasické drama- vychází s antických pravidel
- jednota místa, času (vše se musí odehrát za jediný den), a děje
kodifikace- zachycení, zpracování jazykové normy do formy příruček
- Pravidla českého pravopisu, Česká mluvnice, Slovník spisovného jazyka českého
komedie- řecky kómódiá - zpěv veselého průvodu (pův. oslavy boha Dionýsa)
- popisuje život ze směšnější stránky, komiky dosahuje slovními obraty, zápletkou i situacemi (situační komedie)
- od dob Euripida ustálené jevištní typy
kuplet- šanson s jednoduchou melodií, opakující se podle počtu strof
legenda- původně epika vyprávějící o životě svatých, postupně přechází i do světské literatury
lidová píseň- zachycuje život prostých lidí, každodenní témata a problémy. Kromě písní o lásce a rodinných vztazích jsou důkazem odporu proti feudálnímu zřízení - nechuť k vojně, robotě a pánům.
lyrika- vyjadřuje především city, názory a dojmy autora
- nedostatek děje nahrazen prostředky verše, rýmu, zvukomalby a básnických prostředků
- intimní, milostná, rodinná, přírodní, reflexivní (meditativní), občanská
- literární žánry - báseň, óda, sonet, epigram , ...
nářečí- též dialekt, tvar jazyka závislý na území, odlišnosti od spisovného jazyka
- nejvýraznější za feudalismu, moderní doba stírá rozdíly komunikacemi
nespisovná slovní zásoba- sociální diferenciace - nemění gramatiku, jen slovní zásobu a frazeologii
- slova často přejímá obecná čeština
- profesionální slang- nespisovná mluva různých povolání (zedníci, programátoři,...)
- př. kalfas, mišuňk
- zájmový slang- jazyk zájmových nebo společenských skupin (studenti, myslivci,...)
- př. slechy, běhy, pírko
- argot- mluva spodiny společnosti, často taková, aby jí ostatní nerozuměli
- př. káča, chlupatej, chechtáky, špicl
novela- prozaický žánr středního rozsahu s jednodušším dějem než román
- jen jeden příběh s poutavým vyprávěním a často překvapivým závěrem
óda- původně ve starém Řecku jakákoli báseň, postupně se rozvíjí v oslavu bohů, přírody, lásky nebo vlasti, plnou patosu.
- v antice Sapfó, Horatius, pak za preromantismu
pentametr- pětistopý verš
poema- neboli básnická povídka. Rozsáhlá lyrickoepická báseň, která nahradila epos
- tvůrcem je G.G.Byron, dále ji používá Puškin, Lermontov, Mácha, ale i Hora nebo Hrubín
pohádka- jinak také báchorka, vyprávění s poutavým dějem, s hlavním kladným hrdinou, který překonává nástrahy a plní náročné úkoly. Často k tomu využívá nadpřirozených bytostí nebo kouzelných předmětů. Lidovou touhu po spravedlnosti vyjadřuje fakt, že dobro obvykle zvítězí nad zlem a zlé postavy jsou potrestány. Pohádka se ne-snaží vypadat věrohodně, neurčitost místa a času je vyjádřena už jen obvyklou zahajovací frází ("Byl jednou jeden ...")
pověst- vyprávění o dávných událostech, které obsahuje v jádře vždy skutečný historický fakt, který je ale obměněn tvůrčí fantazií. můžeme je rozdělit na
- národní pověsti- o legendárních počátcích českého státu (O praotci Čechovi )
- hrdinské pověsti- už se skutečnými postavami (O Žižkovi)
- rodové pověsti - svázané s určitým šlechtickým rodem (O bílé paní, apod.)
- místní pověsti - lokálního významu (O založení hradu, města)
- legendární pověst- inspirované oficiální literaturou (legendami), vztahující se k poutním místům, zázrakům a světcům
- pověsti o nedávných událostech, například o vůdcích protifeudálních povstání (O Kozinovi)
povídka- kratší prozaický útvar s jednoduchým dějem
- rozdělení podle témat : historická, venkovská, městská, přírodní
proroctví - podobné pověsti, ale vyjadřující naději do budoucna (Libušino proroctví)
publicistický styl- písemný (noviny) nebo mluvený (rozhlas, televize)
- zpráva, komentovaná zpráva, článek, úvodník, recenze, reportáž
- má za cíl nejen informovat, ale i přesvědčit čtenáře
reportáž- líčení události na základě vlastního zážitku nebo dokumentárního materiálu
- věcná, pravdivá, objektivní
- publicistická - v novinách, dokumentární - v literatuře faktu, umělecká
román- prozaický epický literární žánr
- delší než povídka nebo novela
- rozvětvený děj - četné epizody, mnoho postav
romance- původem španělská epická báseň, vyprávějící o historii a statečných činech, nejprve přibližují nejzajímavější výjevy z eposů
- H. Heine, u nás J. Neruda
romaneto- novela se záhadným nebo detektivním námětem
- překvapivé rozuzlení, někdy fantastické, někdy podložené vědeckým zdůvodněním
- tvůrce J. Arbes
řečnický styl- veřejný charakter - větší kontakt s posluchači
- emotivní působivost, účel získat posluchače pro svou věc
- v antice Aristoteles, Démosthenes, Cicero
- projev- politický
- příležitostný - oslavný (narozeniny, otevření tunelu,...), pohřební
- referát, přednáška - působí i na rozum posluchače
satira- literární dílo, využívající komiky k útoku na nedostatky lidského charakteru nebo společnosti
- autor se vyrovnává se zápornými jevy humorem
- v antice - Petronius Arbiter (satirický román Satyricon)
- později Erasmus Rotterdamský - (Chvála bláznovství - 80 rozmluv o soudobých poměrech)
- paskvil- zesměšňuje určitou osobu nebo instituci
- parodie- zesměšňuje dílo jeho napodobením, ale nedůsledným
- travestie- zpracovává vznešený námět přízemním, směšným způsobem
slohové postupy- podle autorova pojetí tématu a použití jazykových prostředků
- informační- běžné předávání zpráv
- vyprávěcí- události v dějovém sledu
- popisný- uvedení vlastností a souvislostí určitého celku
- výkladový a úvahový - srovnávání a objasňování vztahů mezi jevy
slohové styly- podle cíle a funkce slohového útvaru
- velký vliv na jazykovou a stylistickou stránku
- prostě sdělovací - běžný hovor, oznámení, ..
- administrativní - žádost, životopis, úřední dopis, ..
- odborný- odborný popis, výklad, úvaha, referát, ..
- publicistický- fejeton, reportáž, kritika, článek, ..
- umělecký- vyprávění, umělecký popis, básně, ...
slohové útvary- vyhraněné typy jazykových projevů s ustálenou formou
- reportáž, fejeton, vyprávění, úvaha, přednáška, ...
- rozdělujeme :
- podle slohových stylů nebo postupů
- na písemné a mluvené
sloupek- též kurzíva
- kratší obdoba fejetonu
- K. Čapek
sonet- neboli znělka se skládá se ze 14 veršů rozdělených do dvou strof po 4 verších a dalších dvou po 3 verších. Neměnná je i myšlenková stavba. První strofa (teze) je popírána druhou (antitezí), a dvě poslední strofy jsou jejich shrnutím (syntezí).
- používá Petrarca a Shakespeare, u nás Sova a Hrubín
spisovná slovní zásoba- rozdělení podle slohového zabarvení a způsobu užití
- slohově nezabarvená (neutrální) - stůl, jít, modrý, ...
- slohově zabarvená
- hovorová- v neoficiálních projevech - běžná mluva, soukromé dopisy
- častým užíváním se stávají neutrálními - minerálka, ...
- knižní- v oficiální a umělecké literatuře, v projevech a úřední korespondenci
- poněvadž, zneuznaný, chrabrý, ...
- básnická- luna, vesna, ...
- rozmach za národního obrození - útes → tes , ...
- odborná- odborné termíny - slova i sousloví
spisovný jazyk- pro dorozumívání v oficiálním styku, základ ostatních forem jazyka
- úroveň dodržování = jazyková kultura
stopa- nejmenší opakující se časoměrná jednotka verše, skládá se ze dvou a více slabik
- na jednu slabiku důraz, rozlišujeme trochej (—∪), jamb (∪—), daktyl (—∪∪)
šanson- píseň s jednoduchou melodií a rytmem; často humorné a satirické; epické
šantán- zábavní podnik - zpívání kupletů a populárních písniček
tragédie- řecky tragóidiá - zpěv kozlů
- drama s vážným obsahem, hrdina se dostává do konfliktu se silami silnějšími než on - společenskými zákony, osudem nebo vlastním nitrem. Obvykle v tomto zápase prohrává.
umělecký styl- styl umělecké prózy, dramatu a poezie
- poznávací (vyvolává představu o ději, souvislostech, …) a estetická funkce (citová působivost)
- široká škála jazykových prostředků pro navození atmosféry – i nespisovné výrazy, přímá řeč…
- schopnost udržet pozornost čtenáře – zajímavá zápletka, neotřelý jazyk, často typický pro autora
- vypravování, popis, charakteristika (přímá i nepřímá), báseň, drama, …
úvaha- útvar odborného stylu, v publicistickém jako úvodník nebo komentář
- zamyšlení nad určitým problémem
- založena na faktech a hledání vztahu a příčin mezi nimi, narozdíl od výkladu je i hodnotí a uplatňuje své poznatky a názory
- čtenáře se také snaží přimět k zamyšlení, často nechává závěr na něm
Villonova balada- báseň skládající se ze tří strof o 7 - 12 verších a čtvrté polovičního rozsahu. Každá z nich je zakončena jednoveršovým posláním, které se stále opakuje a vyjadřuje základní myšlenku básně.